June 22, 2013

Kyoto's temples

Some of my favourite spots in Kyoto...
Heian Jingu, Tofuku Ji
Toji, Kinkakuji, Ginkakuji
Kiyomizudera
Kurama Dera

No comments:

Post a Comment